{{content}} ×

Algemene Voorwaarden Supershortlease

Supershortlease is een onderdeel van HuurMij B.V.

Art. 1 De shortleasetarieven zijn exclusief brandstof

Art. 2 De shortleasetarieven zijn inclusief:

 • In het leasecontract vastgelegd jaarkilometrage
 • Maandkilometrage is jaarkilometrage gedeeld door 12
 • Reparatie, onderhoud en banden
 • Compleet verzekeringspakket incl. groene kaart
 • 24-uurs alarmservice
 • Vervangend vervoer (excl. brandstof en kilometers) bij reparatie en onderhoud na 24 uur

Art. 3 Duur van de overeenkomst
De minimale looptijd, zoals vastgelegd in het leasecontract bedraagt één maand. De looptijd wordt na de minimum looptijd stilzwijgend met telkens een dag verlengd. De maximale looptijd is onbeperkt. Een shortlease maand wordt gesteld op 30 dagen, onafhankelijk van de kalendermaand. Het exacte aantal dagen worden verrekend op de eindfactuur.

Art. 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand indien de daartoe bestemde offerte door de klant volledig en juist is ingevuld en rechtsgeldig is ondertekend en deze door HuurMij BV is geaccepteerd. HuurMij BV kan een offerte zonder nadere toelichting weigeren.

Art. 5 Betaling
Het shortleasetarief zal maandelijks bij vooruitbetaling per automatische incasso op de eerste van de maand worden geïncasseerd. De leaseprijs over een gedeelte van de maand zal pro rato worden berekend. De klant machtigt HuurMij BV tot het incasseren van de maandelijkse leaseprijs van de op het leasecontract genoemde bankrekening.
In geval van een privé shortlease betaalt de klant op rekening maandelijks vooruit binnen 7 dagen na factuurdatum.

Art. 6 Niet tijdige betaling
De klant is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien de automatische incasso niet is geslaagd. Opvolgend zal de vordering worden overgedragen aan onze debiteurenbeheerder Credifixx te Leiden. Deze zal de vordering, verhoogd met € 9,50 excl. btw administratiekosten, per IDEAL aan u voorleggen. Indien het openstaande bedrag niet per direct voldaan wordt, behoudt HuurMij zich het recht voor per direct het voertuig op te eisen en is dan gerechtigd de wettelijke rente en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen.

Art. 7 Meerkilometers

Voor meerkilometers wordt een prijs per kilometer berekend, zoals overeengekomen in het leasecontract. Indien de  meerkilometers meer bedragen dan 10% van het overeengekomen kilometrage, is HuurMij BV gemachtigd de tariefstelling, zoals aangegeven in de shortlease tarievenlijst, met terugwerkende kracht aan te passen naar de werkelijke kilometrage met het daarbij behorende leasebedrag.

Art. 8 Haal- en brengservice
Haal- en brengservice op locatie in Nederland kost € 59,- excl. btw per beweging. Ophalen bij één van onze vestigingen is gratis. De begin- en eindkilometerstand van het contract met bijbehorende tankinhoud worden bepaald bij vertrek en terugkomst op de HuurMij-vestiging.

Art. 9 Verzekeringen

De maandelijkse leaseprijs is inclusief de volgende verzekeringen:

 • Dekking: WA + volledig casco
 • Verzekerd bedrag aansprakelijkheid: € 2.500.000,-.
 • Eigen risico bij niet verhaalbare schade bedraagt € 250,- per gebeurtenis voor de klassen A, B, C, D, G5, F en K. Voor de overige klassen dan wel berijders jonger dan 24 jaar geldt een eigen risico van € 400,- per schadegeval.
 • Bij elke extra niet-verhaalbare schade binnen 12 maanden na de 1e schade wordt de hoogte van het eigen risico verdubbeld.
 • Bij een 3e niet-verhaalbare schade binnen 12 maanden na de 1e schade hebben wij het recht het contract per direct te ontbinden.
 • Eigen risico bij het vervangen van een voorruit, doordat er een barst of een niet repareerbare ster in zit, bedraagt € 250,-.
 • Per schadegeval worden er € 9,50 excl. btw administratiekosten berekend.
 • Personen Ongevallen Inzittenden verzekering voor het wettelijk maximum aantal zitplaatsen van de auto.
 • SVI-dekking is niet opgenomen in de maandelijkse leaseprijs.

Delen aan de auto die niet tot de uitrusting behoort zoals door HuurMij geleverd, zijn niet gedekt bij de door HuurMij afgesloten verzekering.

Art. 10 Alarmservice

Bij pech onderweg kan de klant een beroep doen op de alarmservice. Deze kan 7 dagen in de week, 24 uur per dag
worden bereikt. Het lidmaatschap van andere hulpdiensten is hierdoor overbodig. Informatie bevind zich in het voertuig. In bepaalde gevallen, maar niet uitsluitend, zoals het verkeerd tanken van brandstof of andere door eigen schuld veroorzaakte problemen, worden de kosten doorberekend aan de contractant.

Art. 11 Vervangend vervoer
Bij reparatie, onderhoud of het herstel van schade, welke langer duurt dan 24 uur, heeft de klant recht op vervangend vervoer. Wanneer de klant het voertuig voor onderhoud brengt naar onze vestiging in Leiderdorp, krijgt de klant ongeacht de duur van het onderhoud, gratis vervangend vervoer (excl. brandstof). Gereden kilometers worden opgeteld bij de kilometers van de leaseauto.
Vervangend vervoer is zoveel mogelijk gelijkwaardig aan de leaseauto, maar wordt altijd door Supershortlease bepaald.
Bij niet-verhaalbare schade zijn de kosten voor vervangend vervoer de 1e dag voor rekening van de contractant. Niet-verhaalbare schade wordt altijd in eigen beheer hersteld, waarbij de eventuele terugwisselkosten voor rekening van de contractant zijn en buiten het eigen risico vallen.

Art. 12 Borg
De borg bedraagt minimaal één maandtermijn. De hoogte is afhankelijk van de creditcheck en dient voorafgaand aan de ter beschikking stelling van het voertuig te worden voldaan. Na inlevering of beëindiging van de shortlease- overeenkomst zal de borg worden teruggestort, dan wel worden verrekend met andere openstaande posten voortgekomen uit hetzelfde leasecontract zoals bekeuringen en schades.

Art. 13 Beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst kan na het verstrijken van de minimumduur, met inachtneming van een opzegtermijn van één dag door de klant telefonisch of per mail worden opgezegd. Na ontvangst van de opzegging stuurt HuurMij BV aan de klant een  schriftelijke bevestiging daarvan.
In overleg wordt de auto door HuurMij opgehaald of door de contractant ingeleverd. Hierbij wordt een innamerapport  opgesteld. Indien het niet mogelijk is om de auto goed te controleren, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, doordat het slecht weer is, de auto vies is of het te donker is, dan wordt de inname gedaan op de vestiging van HuurMij.

Art. 14 Voorwaarden acceptatie
De klant accepteert de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst van HuurMij BV. Leasen van de voertuigen vindt plaats op basis van categorie. Getracht wordt om met eventuele voorkeuren rekening te houden. Hiervoor is de klant afhankelijk van de beschikbaarheid van het voertuig. De lijst met merken en types is slechts indicatief en kan ten allen tijde wijzigen.

Art. 15 Prijsaanpassingen
HuurMij BV is gerechtigd, tijdens de duur van het gebruiksrecht, de hoogte van de leasetermijnen aan te passen wegens eventuele prijswijzigingen. De prijswijzigingen van de houderschapsbelasting, assuranties, leges, belastingen en andere van overheidswege toegestane prijswijzigingen, integraal zullen kunnen worden doorgevoerd vanaf het tijdstip dat die wijzigingen zich voordoen.

Art. 16 note bij afname door koeriersdiensten

 • Het eigen risico bedraagt € 1.000,- per schadegebeurtenis.
 • HuurMij behoudt zich het recht voor het eigen risico op basis van een negatief schadeverloop te verhogen lopende de overeenkomst.
 • Borgsom bedraagt minimaal 2 maanden.
 • Doorverhuur is zonder schriftelijke toestemming van HuurMij BV niet toegestaan.
 • Op de eerste zaterdag van de maand dient de meest recente kilometerstand te worden doorgegeven per mail info@supershortlease.nl of telefonisch 088-9960100.

Art. 17 Terugvorderen van het voertuig
HuurMij BV is gerechtigd zijn eigendommen terug te halen of op afstand stil te zetten bij in gebreke blijven van betalingen en verplichtingen of onrechtmatig gebruik van het voertuig door de contractant of bestuurder. Alle kosten die hier uit naar voren komen zijn voor rekening van de contractant. Als gevolg hiervan is HuurMij gerechtigd om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Art. 18 Voertuigtelematica
Al onze voertuigen zijn uitgerust met voertuigtelematica welke informatie verstuurt, ontvangt en bewaart over afstand. Voertuigtelematica is een manier om de locatie, de bewegingen, de status en het gedrag van één of meerdere voertuigen in de gaten te houden.
Binnen de organisatie HuurMij BV is één persoon gemachtigd om deze informatie op te vragen. Deze informatie wordt nimmer gedeeld met derden, uitgezonderd bij vordering door Justitie.
Contactpersoon: Koen van Ulden (directeur HuurMij BV / koen@huurmij.nl)

Art. 19 Kosten niet inbegrepen in de leasetermijn

 • Wassen, poetsen en reinigen van het voertuig tijdens het gebruik
 • Stalling-, parkeer- en tolgelden
 • Reparaties aan delen van de auto die niet tot de geleverde uitrusting behoren
 • Vervanging of reparatie van banden dat niet door normale slijtage komt
 • Brandstofpas
 • Het bijvullen van vloeistoffen, zoals voor de ruitensproeier en AdBlue
 • Boetes en gereden bekeuringen. Deze worden doorberekend aan de contractant met een verhoging van € 9,50 administratiekosten
 • Updates van navigatiesystemen en verlenging van mobiele online diensten
 • Gebruik van winterbanden

Art. 20 Gebruik van de auto
In overleg met HuurMij is het mogelijk voor contractant om de auto te voorzien van extra accessoires en reclame-uitingen. De kosten die hieraan verbonden zijn komen volledig voor rekening van de contractant evenals de kosten voor het in originele staat terugbrengen bij beëindiging van het contract.
Het is verboden te roken in de auto. Bij overtreding worden alle reinigingskosten evenals herstel van eventuele brandgaten als gevolg van het roken doorberekend aan de contractant.

Art. 21 Onderhoud en reparaties
Contractant verplicht zich om zorg te dragen voor het onderhoud van de auto volgens onderhoudsschema van de fabrikant, evenals het wekelijks controleren en bijvullen van olie- koel-, remvloeistof en bandenspanning. Onderhoud moet te allen tijde in overleg met de afdeling Wagenpark van HuurMij in Leiderdorp die hiervoor toestemming moet verlenen. De uitvoering gebeurd in principe in onze werkplaats in Leiderdorp of bij een Kwik-Fit vestiging in Nederland.

Art. 22 Schade en diefstal
In geval van schade of diefstal is de contractant verplicht een schadeaangifteformulier (voor- en achterzijde) in te vullen en dit binnen 24 uur op werkdagen te melden bij HuurMij.
Niet-verhaalbare schade wordt altijd hersteld in de vestiging van HuurMij in Leiderdorp.
Schade aan of verlies van zich in het voertuig bevindende persoonlijke eigendommen van contractant komt voor rekening van contractant.

Voor niet genoemde zaken gelden de Algemene Huurvoorwaarden voor de leden van Bovag Verhuurbedrijven (zakelijke markt).

Bovag Algemene Huurvoorwaarden Zakelijk
Bovag Algemene Huurvoorwaarden Particulier
Bovag General Rental Terms and Conditions (English)

Image Text